Suissia Books's shop

Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-127340

משנת ראשונים תש"י ירושלים-הקדשת המחבר להרב זאב וורנר

Price:  
$0   
Price includes tax and commission

משנת ראשונים : כולל דברי רבותינו הראשונים, פרושיהן שיטותיהן והלכותיהן בהלכות קדשים לפי סדר פסקי רבנו הרמב"ם עם שלשלת הלכה, ריכוז מקורות וציונים הנוגעים לפסקים וסביב להם ש'ב'י'ל' ה'ק'ו'ד'ש', חידושים והארות בדברי הראשונים חובר על ידי ישראל בארי <קולודנר> 
שביל הקודש שלשלת הלכה תש"י ירושלים :
הערות
חלק א. הלכות בית הבחירה, כלי המקדש. תש"י. [12], רעא, [4] ע'. 28 ס"מ.. 
בסיוע מוסד הרב קוק. 

הרב אשר זאב ורנר (תרנ"ד - תשי"ח) צדיק ומקובל, כיהן כרב בטבריה לאחר פטירתו של הרב משה קליערס, אשר נתן לו סמיכה לרבנות.

הרב ישראל הלוי בארי (קולודנר) (תרע"א, 1911 - י"ד בכסלו תשל"ג, 19 בנובמבר 1972) היה רבהּ של נס ציונה דיין ומחבר ספרים. נולד בשם ישראל קולודנר בדרוהיצין שבפולין, בן לשמואל-זאב וחיה-שרה קולודנר. למד בישיבת נובהרדוק בביאליסטוק ובפינסק, וכן בישיבת כנסת בית יצחק בקמניץ, שם למד מהרב ברוך בר ליבוביץ מחבר ספר "ברכת שמואל", והגדירו כרבו המובהק. בשנת תרצ"ז (1937) עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת חברון. כעבור שנה, בשנת תרצ"ח (1938), נישא לחוה-דינה, בת הרב יעקב משה חרל"פ. לאחר נישואיו למד בכולל "אהל תורה" של הרב שמואל יצחק הילמן. היה בעל השקפה ציונית דתית וסבר שתקופתו היא תקופת אתחלתא דגאולה, הוא העריץ מאד את חותנו הרב חרל"פ וממנו ינק את השקפתו זו.