Suissia Books's shop

Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-126508

לוט 6 ספרים שארית הפליטה.

Price:  
$0   
Price includes tax and commission

1. מסכת סוכה מן תלמוד בבלי : עם פירש"י ותוספות ים חכמת שלמה וחדושי הלכות ואגדות מהרש"א ומהר"ם מלובלין . ווילנא : ראם   תרע"א 
הערות :  [8]. סוכה. תרע"א 1911. נו, כ ד'.  ; 28 ס"מ.. 
בדף השער נכתב בעפרון: " הגמרא הזאת שייך לאחי ז"ל שנשלח להשמדה ע"י הנאצים הגרמנים ימ"ש בשנת 1945 מאמשרדם לאושוויץ" חותמת בעלים ריצ'רד פיליף המבורג  כל מאמצינו לאתר את המשפחה או קרובים עלו בתהו.

2. ספר דקדוקי רש"י : כולל שני ביאורים ולפרש הסתומות אשר בדברי  רש"י על התורה ועל חמש מגילות: שם האחד באר רחובות חברו הרב  מו"ה יצחק אייזיק אויערבאך  ושם השני מירא דכיא והוא ביאור על כל כללי הדקדוק  מו"ה מרדכי [בן יחיאל מיכל] ; בהוצאות הר' א[הרן] וואלדען ... ספר באר רחובות  
מחבר: אוירבך, יצחק איזיק בן ישעיה , מרדכי בן יחיאל מיכל, מסלויטש.  
 תרל"ח   יוזעפאף : דפוס ברוך זעציר תיאור: 124 ע' ; 23 ס"מ..  חסר 3 עמודים בסוף.
מספרי ישראל אשר בפולין שנצלו מן ההשמדה בשנות הכליון ת"ש-תש"ה (הספריה המרכזית בורשה שע"י הועד המרכזי ליהודי פולין ועד הקהלות הקדושות בפולין תש"ח-1947.

3. פרוש רד"ק על התורה בראשית : היה טמון וספון בשש מאות שנה והוצאתיו לאור אני אברהם גינצבורג. תר"ב  פרעסברוג : דפוס שמיד מחבר: קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235  
הערות: יצא על ספר בראשית בלבד.  
[עם הקדמה אשכנזית עם דברי המו"ל בראש הס']. תיאור: 4, 92 ע' ; 8..  8 דפים מצולמים. חתימות בעלים
מספרי ישראל אשר בפולין שנצלו מן ההשמדה בשנות הכליון ת"ש-תש"ה (הספריה המרכזית בורשה שע"י הועד המרכזי ליהודי פולין ועד הקהלות הקדושות בפולין תש"ח-1947.

4. ספר ידיו אמונה : ויכוח מאמין וממאן מערכה מול מערכה  כל אלה נעשתה בכף צבי ב"ר בן ציון .
מחבר: שלז, בנציון בן שלמה תר"נ , ווארשא : דפוס או' פיליפוביץ'  
תיאור: קיד ד' (חלק א-[ב]) ; 8.. הסכמות חשובות.
מספרי ישראל אשר בפולין שנצלו מן ההשמדה בשנות הכליון ת"ש-תש"ה (הספריה המרכזית בורשה שע"י הועד המרכזי ליהודי פולין ועד הקהלות הקדושות בפולין תש"ח-1947.

5.  השארת הנפש : שיחות חולין בין שני תלמידי חכמים בקרן זוית ישיבה גדולה  מאת דר' שלמה רובין.
מחבר: רובין, שלמה, 1823-1910   תרס"ח פאדגורזע : וועטשטיין
תיאור: 38 ע' ; 8..  חותמת בעלים
מספרי ישראל אשר בפולין שנצלו מן ההשמדה בשנות הכליון ת"ש-תש"ה (הספריה המרכזית בורשה שע"י הועד המרכזי ליהודי פולין ועד הקהלות הקדושות בפולין תש"ח-1947.

6. ספר בית יעקב חלק א : באורים נחמדים על הגדות הש"ס, רובם ככולם עפ"י הפשט ודרך צחות  הכנתיו וחקרתיו הרב יעקב היבשער החונה פה בבערלין .
מחבר: היבשער, יעקב   קראקא : דפוס מ. לענקאוויטש; בערלין, י' הובשר   תרע"ג 1913 
תיאור: [8], נ; [4], פ ד' ; 27 ס"מ.. הגהות וחתימת בעלים.
מספרי ישראל אשר בפולין שנצלו מן ההשמדה בשנות הכליון ת"ש-תש"ה (הספריה המרכזית בורשה שע"י הועד המרכזי ליהודי פולין ועד הקהלות הקדושות בפולין תש"ח-1947.

סה"כ 6 ספרי שארית הפליטה.