Suissia Books's shop

Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-126507

ספר התורה והחיים חלקים א' ב'-ווארשא-תרנ"ז 1896-תרנ"ט 1899

Price:  
$0   
Price includes tax and commission

 ספר התורה והחיים חלקים א' ב' : בארצות המערב בימי הבינים מאת מ' גידמעאנן ; העתקת א"ש פריעדבערג ; עם הוספות ותקונים מאת המחבר.
מחבר: גידמן, משה בן יוסף, 1835-1918 ווארשא : חברת אחיאסף  
שנה: תרנ"ז 1896-תרנ"ט 1899   ; 20 ס"מ.. מצב כללי טוב.
חתימת בעלים.