Suissia Books's shop

Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-124531

לוט 2 ספרי פחד יצחק מקיצי נרדמים-חותמת בעלים הרב אברהם משה באב"ד

Price:  
$20   
Price includes tax and commission

ספר ‫פחד יצחק לרבי לאמפרונטי, יצחק רפאל חזקיה בן שמואל. ‬ והוא אלפא ביתא רבתא, כוללת כללים של הלכות [ואגדות]משנה ברייתא ש"ס הרי"ף ופוסקי דווקני כמה הלכתא מהנהו שלא באו דבריהם בדפוס אשר נשאלו והשיבו פעל ועשה הרופא ר’ יצחק בכמ"ר שמואל לאמפרונטי נר"ו מ"ץ בק"ק פירארה.
חלק י',שנה שלישית תרכ"ח תרכ"ט ‬ Lyck 1868  סדרה ‬ ‫ ( מקיצי נרדמים ) ‬
חותמת הרב אברהם משה באב"ד (כ"ב בכסלו תרס"ט, 16 בדצמבר 1908 - י"א בניסן תשכ"ו, 1 באפריל 1966) היה רבה של סנדרלנד שבאנגליה וחסיד בעלזא.
נולד לטויבא ולרב יוסף דב רבה של טויסט ואב"ד במיקוליניץ, מצאצאי הרב העשיל מקראקא. למד אצל דודו וגיסו, הרב דוד מנחם מאניש באב"ד, רבה של טרנופול, מחבר שו"ת חבצלת השרון. בא' בניסן תרצ"ו נישא לחיה, בתו של קרובו רבי ישראל אריה מרגליות[1] מפרמישלן-לונדון, והקים את ביתו בלונדון.
בשנת תרצ"ח התמנה לעמוד בראש ישיבת "אור ישראל" בלונדון. בשנת תש"ב התמנה לרב קהילת עדת ישראל בעיר. בשנת תש"ז נתמנה לרבה של סנדרלנד, משרה שבה נשא עד פטירתו.
במשך עשרות שנים היה פעיל הרב באב"ד בתנועת אגודת ישראל. בתרצ"ז השתתף בכנסייה הגדולה במרינבד. הוא פרסם מאמרים רבים בעתונות החרדית, ופעל עבור החינוך העצמאי.
ספריו:אמרי טבא: תשובות וחידושים, בני ברק תשמ"ג, באתר אוצר החכמה
הערות: ‬ ‫ בחלקים ו-יג נשמט שם המחבר מן השער. ‬ 
  בחלקים ו-יג: נדפס "מתוך כ"י הנמצא באוצר הספרים בפאריז". בחלק יג גם: "מתוך כ"י הנמצא בפירינצי". ‬
  ‫ החלקים ו-יג יצאו לאור על ידי "חברת מקיצי נרדמים". חלקים ו-י: שנה א-ה לפעילות החברה. חלקים יא-יג: [סדרה חדשה], שנה א-ג. ‬
 ח]. אות עי"ן. ,LYCK 1868. [2], קסז ד'. ‫ 
מצב כללי טוב ,22*14ס"מ.