מקרקעין בבת ים מכונס נכסים
8.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד׳ שאול המלך 8, תל-אביב
- מכירת הממכר מהווה 2 חלקות פנויות בייעוד למגורים בבנייה רוויה אשר שטחן הרשום הכולל הוא 5,963 מ"ר
- הצעות תוגשנה בכתב, במשרדי הח"מ, עד ליום 8.12.2019 בשעה 12:00, במסירה ידנית בלבד
- ההצעה תוגש בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת לפירעון עם דרישה צמודה למדד. הערבות הבנקאית תהיה לפקודת הח"מ,
  בשיעור של 10% מערך ההצעה, לחילופין, ההצעה תוגש בצירוף שיק בנקאי של אחד מהבנקים הגדולים בשיעור של 12% מערך ההצעה
- מכירת הממכר תעשה על פי הסכם מכר שעותק ממנו (בצירוף מסמכי ההזמנה) יישלח במייל או בפקס או יימסר במשרדי הח"מ לכל מי שיבקש זאת. 

2 חלקות פנויות למגורים בבנייה רוויה, בת ים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס 2 חלקות פנויות למגורים בבנייה רוויה
ישוב בת ים
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 8.12.19, 12:00
גוש 5027
חלקה 115 ו- 116
גודל 5,963 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא