Auction 11

By kadmon auctions

Thursday, 14.2.19 , 25 birenbom st bne brak
To participate in the auction -  login  /  Registration

LOT 44:

מכתב מהרב אברהם עבר הירשאוויץ מארה"ב על תרומות לארץ ישראל. לפני שנת תרפ"ב (1922)?

Sold for: $80
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
14/02/2019 at kadmon auctions

דף בגודל A5. בצד אחד בדפוס "לכבוד הרבנים מנהלי ועד הכללי כנסת ישראל ובראשם.. הרב אברהם יצחק הכהן קוק..". על חלוקת תרומות לעניי ארץ ישראל בכל ערי הקודש מחולק לסוגי תרומות למינהם. ובסופו בכת"י "בהכ"נ שומרי אמונה ברוקלין.. וחתימת שמש דבהכ"נ.
בצדו השני; נכתב בכת"י עניני חלוקת הצדקה ע"י הרב אברהם עבר הירשאוויץ מארה"ב ואוסטרליה ובסוף ימיו מבאי הרב קוק. וחותמת בלועזית. 16 שורות
סימני קיפול.
מצב טוב מאד.
רבי אברהם עבר ב"ר שמואל הירשוביץ (ת"ר-תרפ"ה 1840-1924). נולד בליטא. מתלמידי ר' יצחק אלחנן ספקטור, אשר בהשפעתו נתקרב לתנועת "חיבת ציון". בתרמ"ד, לאחר הפרעות ברוסיה של שנת תרמ"א, נשלח על ידי ר' יצחק אלחנן, הנצי"ב ועוד רבנים לאנגליה, על מנת להביא לעליה ארצה. התכנית לא הצליחה ובשנת תרמ"ו נתמנה למפקח בבית מחסה ליהודים מהגרים במזרח לונדון. בשנת תרמ"ח היה ממייסדי חברת "חובבי ארץ", ליסוד מושבות בארץ ישראל. גם תכנית זו לא התרוממה לכדי פעילות ממשית. בשנת תרנ"א היגר לאוסטרליה ושימש ברבנות במלבורן ועוד. בשנת תרנ"ד עבר לאמריקה ושימש ברבנות באוהיו, בבורו-פארק ועוד. בשנת תרפ"ב עלה לארץ והיה מבאי ביתו של הראי"ה.