Auction 11

By kadmon auctions

Thursday, 14.2.19 , 25 birenbom st bne brak
To participate in the auction -  login  /  Registration

LOT 32:

לוט שבעה מכתבי רבנים אמריקאים בני זמנינו

Price:  
$140   
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
14/02/2019 at kadmon auctions

לוט שבעה מכתבי רבנים אמריקאים בני זמנינו בדברי תורה כתובים בכתב יד ומעוטרים בחתימתם.

כל המכתבים נשלחו אל הפוסק הנודע הגאון רבי אפרים גרינבלט זצ"ל מחבר שו"ת "רבבות אפרים" אחד השו"תים החשובים שחיבר פוסק גאון מגדולי רבני אמריקה שזכו לחביבות הלומדים בצורה יוצאת דופן בדור האחרון. אחד הדברים המיוחדים ברבי אפרים גרינבלט היו המוני האברכים שנהגו להתכתב עמו מכל קצוות העולם, רובם זכו לקבל עמודים שלמים בש"ות המרהיב שלו שהפך עם השנים לשיחה המונית של תלמידי חכמים מכל קצוות תבל. לעתים כשצוללים ב"רבבות אפרים" נדמה שהמחבר הופך עצמו לאורח בשו"ת שהוא היה למחברו והכל עומד על אותו עניין הכבוד שנהג רבי אפרים גרינבלט בכל תלמיד חכם ינוקא באשר הוא. 

רוב המכתבים שלפנינו נשלו לרב גרינבלט לפני ארבעים שנה ויותר, הרבה שנים עוד לפני שהרב סומן כאחד מבחירי הפוסקים באמריקה רוב הכותבים הפכו עם השנים לאישים תורניים ידועים בקהילותיהם. הגאון רבי אפרים גרינבלט נפטר בשנת תשע"ד. 

 

1. מכתב מאת הרה"ג דניאל בעלסקי ר"מ בישיבת שיקאגו אל הגאון רבי אפרים גרינבלאט בעל שו"ת "רבבות אפרים" 

גובה המכתב 25 ס"מ. נייר דפדפת גדול.

 2. מכתב מאת הרה"ג משה גרוסמן ר"מ ישיבת רבי חיים ברלין אל הגאון רבי אפרים גרינבלאט בעל שו"ת "רבבות אפרים". גובה המכתב 23 ס"מ. 

3. מכתב מאת הרה"ג הרב משה צבי גאלדבערג מכולל טעלז את הגאון רבי אפרים גרינבלט בעל שו"ת "רבבות אפרים" גובה המכתב 26.5 ס"מ. 

4. מכתב מאת הרה"ג מאיר צבי גרינבאם ראש כולל סאטמר אל הגאון רבי אפרים גרינבלט. גובה המכתב 23 ס"מ בקירוב. 

5. מכתב מאת הרה"ג רבי צבי בעלסקי ר"מ בישיבת שיקאגו אל הגאון רבי אפרים גרינבלט בעל שו"ת "רבבות אפרים" 

גובה מכתב 18 ס"מ. רוחב 28 ס"מ. 

6. מכתב מהרה"ג דוד גרינבלט ר"מ בישיבת ניו יורק אל קרובו הרב אפרים גרינבלט מכתב משנת תש"ל בו הוא מתאר לו כיצד הוא מתקדם בלימודיו בישיבה. הוא מספר לו על החברותות שלו שלושה במספר. לאחר מכן הוא מספר שהשמיע מחידושיו בישיבה לאחד הרבנים והלא אמר לו שלחידושים יש טעם של בריסק. מכתב ארוך של זכרונות וגעגועים אל מי שנחשב עם השנים לאחד מגדולי פוסקי אמריקה.  

גובה המכתב 28 ס"מ. 

7. מכתב מהרה"ג דוד גריבלט אל קרובו הגאון רבי אפרים גרינבלט מכתב מעניין הקרוב לוחש במכתב באזנו של קרובו 'אני שולח לך קושיות על הפרשה שנדפס פה בישיבה בבקשה כתוב לי ותן דרישת שלום לכל המשפחה' בסוף המכתב הוא מספר 'בעזרת ה' רבי משה פיינשטיין יהיה פה בבולטימור מחר ביום א' ויתן שיעור בישיבה ביום ב'... 

גובה המכתב 23 ס"מ בקירוב. 

כל המכתבים במצב טוב מאוד.