Auction 11

By kadmon auctions

Thursday, 14.2.19 , 25 birenbom st bne brak
To participate in the auction -  login  /  Registration

LOT 31:

כתב קבלה בכתב ידו של הגאון רבי מרדכי גימפל יפה תלמיד רבי יצחק מוואלוזין רבה של רוז'ינוי

Price:  
$100   
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
14/02/2019 at kadmon auctions

עמוד בכתב ידו של הגאון רבי מרדכי גימפל יפה בנושא ייחוד ד' וחכמת הקבלה. [לא חתום].
לפנינו קטע מדברים שכתב הגאון ובו חידושים יסודיים בעניין מהות חכמת הקבלה שכל עניינה הוא לדעת את ייחוד ד' הנכבד והנורא, ושרק ע"י עסק התורה ומצוותיה אפשר להשיג דעת ה': 'כל מה שיוסיף המיחד ידיעה והשגה ביחוד הנה הוא מוסיף דעת. והתורה ומצותיה סובבות על זה והם הדרך לידיעה זו שהוא היחוד, וזולתם אין שם יחוד ולא דעת את ד' וא"א להשיג זה הדעת כ"א בעסק התורה והוא היחוד... והיא חכמת הקבלה העוסקת בהישרת הדעת את ד' שהוא יחודו כידוע למהלכים בזה כי אי אפשר לראות אור היחוד שהוא הדעת האמיתי כי אם באורה, שחכמת האמת אין עסקה כ"א להישיר אל זה השלימות ולזה היתה החכמה הזאת הפתח לדעת את השם הנכבד והנורא'.
דפים בכתב ידו של רבי מרדכי גימפל הינם נדירים שכן רוב כתביו נתפזרו ונאבדו בשריפה הגדולה שהיתה בעיר סלונים, במלחמות העולם הראשונה והשניה, ומעט מהם נדפסו.
הגאון רבי מרדכי גימפל יפה [תק"פ-תרנ"ב 1820-1892]: מגדולי הדור בליטא בתקופת הנצי"ב ורבי יצחק אלחנן ספקטור. תלמידו של רבי יצחק מוולוז'ין, שניבא כי יהיה לאחד מגדולי הדור. כיהן ברבנות בדרעטשין, משם עבר לכהן בעיר ראז'ינאי (רוז'ינוי, ליטא), בה כיהן כ-36 שנה - עד עלייתו לארץ הקודש בשנת תרמ"ח. בבואו לארץ התיישב במושבה החדשה ביהוד, בה יסד "קיבוץ" של אברכים גדולי תורה. עם בואו ליהוד הפך רבי מרדכי גימפל למנהיגו הרוחני-דתי של הישוב החדש בארץ ישראל.
גובה: 21 ס"מ. רוחב 15 ס"מ. 
קרעים קלים בשולים, מצב טוב.