Auction 13 סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,ספרי חכמי מרוקו חתימות והקדשות,ניירת,חפצים,אספנות,יודאיקה,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 12.2.19
The auction has ended

LOT 28:

5 ספרים שנות הת"ר.

Sold for: $25
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
12/02/2019 at Suissia Books

א. ספר ילקוט הזהר : שלשה ספרים בו נפתחים, הזהר הגדול ותקוני הזהר, וזהר חדש ישעי' מנחם מענדיל שו"ב דפה לאדז ב"ר מו"ה אברהם אלי' אייזענשמיד.
תרע"ב ,פיעטרקוב : ח.י. פאלמאן ,(2), צב ד' ,8. חסר דף שער.

ב. מאמר החכמה : אור הגנוז על תפלת ראש השנה, על הגלגול, מגלה רזיא בסדר ליל פסח, בא בספורית על עשר הספירות מהר"ר משה חיים לוצאטו.
נדפס מחדש בהוצאת ר' נח וויינטראב, לאדז : דפוס א' גוטשטאדט ,תרע"ג ,19 ע' ,20 ס"מ.

ג. ספר קהלת יעקב : על מאמרי חכז"ל, בו יבואר התנהגות אדם בעבודת השי"ת ע"ד האמת, וגם ביאורים בדברי הגמרא וגם בדברי הזוה"ק יעקב יוסף בלא"א אברהם הלוי.
תרס"ה 1904 ,פיעטרקוב : דפוס א' רויזענגארטען , כא, [1] ד'. 

ד. ספר ראש יוסף : על התורה ויקרא, במדבר, דברים, גם יבואר בו הרבה דברים הנצרכים לדעת לכל איש אשר חנני השי"ת יעקב יוסף הלוי. תר"ע , פיעטרקוב : דפוס ח"ה פאלמאן , 24 ע' ,8.

ה. ספר נפלאות הצדיקים : והוא סיפורים חדשים .אשר לא נדפסו מעולם פיעטרקוב,תרע"א. :
34 ע',23 ס"מ.
 5 ספרים כרוכים יחד, מצב טוב מאד.