Auction 13 סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,ספרי חכמי מרוקו חתימות והקדשות,ניירת,חפצים,אספנות,יודאיקה,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 12.2.19
The auction has ended

LOT 12:

לוט 3 ספרים להרב ישעיה אשר מרגליות.

Sold for: $30
Start price:
$ 25
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
12/02/2019 at Suissia Books
tags: Books

א. ספר אשרי האיש : חיבור מיוסד להזהיר בעון התחברות לרשעים ועוזריהם וסייגיו ונלוה אליו בתחלה תשובה מהאדמו"ר מרן מוהרש"א שלמה אליעזר אלפנדארי המלקט והמסדר ישעי' אשר זעליג מרגליות. ירושלם : דפוס ברסלב, ו'כנסכו ת'עשה א'שה ר'יח נ'יחוח ל'ה תרפ"ז ,ח, עח ד' ,20 ס"מ.


ב. סדר תיקון לנושא אלמנה מאת המקובל האלוקי הרש"ש ונכללו בו עוד דברים מאת המקובל רבי אשר ישעיה זעליג מרגליות. ירושלים תרצ"א (1931) ט"ז דף עם הסכמות חכמי ירושלים ביניהם בעל 'כף החיים'.


ג.שני ספרים : הראשון: מאמרי רבי אלעזר ברשב"י השני: כחו דרבי אלעזר ברשב"י ונלוה שאלה ותשובה בסידור הקערה בליל חג הפסח מכ"ק הרב ממונקאטש. מאת המלקט הרב ישעי' אשר זעליג מרגליות,

ירושלים : דפוס המסורה ,תשי"ב 

לכל אחד של שני הספרים שנדפסו ביחד שער מיוחד. על השער לראשון שם המלקט והפרט המוטעה: ל'מ'ד'ו' מ'פ'ז'י' מ'א'מ'ר'י' ר'א' =תש"ט. [2], נא ,כב ד' ,8.