Auction 13 סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,ספרי חכמי מרוקו חתימות והקדשות,ניירת,חפצים,אספנות,יודאיקה,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 12.2.19
The auction has ended

LOT 11:

לוט 3 ספרים להרב אליעזר ידיד הלוי ירושלם-מהדורות ראשונות עם הקדשות המחבר.

Sold for: $25
Start price:
$ 25
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
12/02/2019 at Suissia Books

א. ספר ויחי יוסף : על הלכות גיטין שו"ת קע"ב סימנים והם כללים על שמות הגיטין וגם משפטי שמות ודיניהן לאנשים ונשים ובו י"א סדרים המלוקטים ממסדרי הגיטין.
תרפ"ט ,ירושלם : דפוס אביב פנחס עניו ,קסא דף ,25 ס"מ. עם הקדשת המחבר.

ב.דבר אליעזר : דרוש על מצות פו"ר ובו ג"כ שלל מוסר על התו' ועל צדקה ועל פרטים רבים מתלמוד ומאגדות, ירושלם : דפוס עזריאל ,  מ'י' י'ג'י'ד' ד'ב'ר' א'ל'י'ע'ז'ר' י'ד'י'ד' ל'ו'י' לפ"ג תר"ע ,יח ד' ,14 ס"מ. 

ג. ספר מנחת אליעזר : סובב על עץ החים להרב המקובל מהרח"ו הוצאתים לאור אליעזר ידיד הלוי. 
ו'ז'א'ת' תו'ר'ת ה'מנ'חה לפ"ג תר"ע ,ירושלם : דפוס ש' צוקערמאן ,[2], מו' דף , חסר 2 דפים 16 ס"מ.


הקדשת המחבר לס' חזקיה יששכרוף, הצדיק המקובל רבי אליעזר רחמים ידיד הלוי (תרמ"ה-תרצ"ד), בנו השני של המקובל רבי יום טוב ידיד הלוי. נודע בדבקותו ובחסידותו המופלגת בפרישות ובענווה גדולה. נמנה עם "יחידי" ישיבות המקובלים "רחובות הנהר", "בית אל" ו"פורת יוסף". נפטר בקיצור ימים ושנים מתוך ייסורים.