Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 25:

כתב יד ספר "רזיאל המלאך". פרס, המאה ה-19

Start price:
$ 180
Estimated price:
$200 - $250
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
Leading bid: $180


ספר "רזיאל המלאך" בכתב יד, ספר בן למעלה ממאה דף! כולל איורים קבליים טבלאות קודש ושמות מלאכים.
על פי המובא בספר הזוהר מסר רזיאל המלאך ספר בידי אדם הראשון ובו סודות הבריאה והעולם. בפתח ספר רזיאל שנמצא כיום בידינו נכתב שזהו הספר.
ספר רזיאל המלאך נחשב לאחד מספרי הקבלה החשובים, הספר נודע כמסוגל לשמירה ולישועה. לפנינו העתקה של הספר שנעשתה בפרס במאה התשע עשרה.
116 דפים כתובים, כתב יד ספרדי חצי קולמוס. הספר כרוך בכריכה חדשה, כריכיית ראובן קמפניינו.
בשליש האחרון של כתב היד חוסרים בשני עמודים, עמודים רבים לקראת הסוף מטושטשים. סימני רטיבות קדומים. מצב בינוני/טוב.
מידות: גובה: 12.4 ס"מ. רוחב 10 ס"מ.
מחיר פתיחה: 180 $
הערכה: 200-250 $