Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 34:

ספר "עקרים" לרבי יוסף אלבו. ויניציאה, ש"ד – 1544, דפוס זואני די פארי.

Start price:
$ 350
Estimated price:
$500 - $600
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "העיקרים" - והוא עיקרי האמונה ויסודות הדת והתורה בארבעה מאמרים, מאת רבי יוסף אלבו. וינציאה, ש"ד [1544]. קעא דף, 19 ס"מ. מחיקות צנזורה.
קולופון: "והיתה השלמתו ארבעה ועשרים יום לחדש אב שנת חמשת אלפים ושלש מאות וארבעה על ידי המחוקקים האומנים מיסיר זואני די פארי ואחיו המה העושים מלאכת הדפוס היופי ועל ידי הבקי במלאכה המגיה בדפוס קרניאל בכ"ר ברוך אדיל קינד".
רבי יוסף אלבו נחשב לאחד הדרשנים והמסבירים הגדולים ביותר בספרד שני דורות קודם הגירוש. הימים היו ימים קשים ליהדות הספרדית, הכנסייה בעבודה שטח קשה הצליחה לערער את אמונתם של יהודים רבים ולהביאם בכנפיה. רבי יוסף אלבו כאחד הדרשנים הגדולים של התקופה מחליט לחבר ספר מיוחד בעל לשון פשוטה וקלה שכל יהודי יוכל לקראו ולהפוך לפילוסוף קטן שבקיא בכל ענייני הדת והשקפתה. הדובדבנים הגדולים של הספר עבור התקופה בה יועד הייתה חשיפת כל מבנה האמונה הנוצרי הרעוע שעומד על קבלה של יחיד מול עם ישראל שמדבר על אמונה שנתקבלה לעיני מיליונים.
רבי יוסף אלבו סומן כאחד מראשי הווכחנים של חכמי דורו שהייתה אומנות שלמה בימי הביניים (שורה של וויכוחים בין רבנים לאנשי כנסיה) אחרי הוויכוח הגדול בטורטוסה בו לקחו חלק שני מניינים של רבנים ספרדים מכל רחבי ספרד. בוויכוח השתתפו עשרות משרי המלוכה המלך והמלכה האפיפיור שהגיע במיוחד מרומא עם עשרות בישופים ואישי דת שונים. הוויכוח נמשך מספר שבועות. לאורך כל ימי הוויכוח עצרה היהדות הספרדית את נשימתה מעצם המחשבה אם וכאשר יפסידו הרבנים את הוויכוח... זו הסיבה ש פפפ בחר להביא רבנים מכל רחבי ספרד להשתתף בוויכוח על מנת לכסות את כל השאלות שישאלו הרבנים. רבי יוסף אלבו הצעיר הראה בוויכוח זה את כוחו.
מצב טוב. שער הושלם בצילום על נייר ישן. כתמי שימוש ורטיבות. כריכת קרטון עם שדרה מקלף.
מחיר פתיחה: 350 $
הערכה: 500-600 $