Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 28:

עותק נאה מרשים ביותר! לא נראה כבושם הזה! סידור האר"י "קול יעקב", עם דרושים וכוונות האר"י, מאת המקובל רבי יעקב ...

Start price:
$ 10,000
Estimated price:
$15,000 - $20,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

עותק נאה מרשים ביותר! לא נראה כבושם הזה! סידור האר"י "קול יעקב", עם דרושים וכוונות האר"י, מאת המקובל רבי יעקב קאפיל ליפשיץ ממעזריטש. סלאוויטא תקס"ד(1804). מהדורה ראשונה. "שולים גדולות".
סדור תפילה לימות החול ולשבת, עם דרושים, ביאורים וכוונות האר"י, דינים והנהגות על דרך הקבלה. מאת המקובל רבי יעקב קאפיל ליפשיץ ממעזריטש. חלק ראשון, לימות החול. חלק שני לשבת קודש. [סלאוויטא, תקס"ד 1804]. מהדורה ראשונה. דפוס רבי דוב בער סג"ל ורבי דוב בער ב"ר פסח - על פי ביבליוגרפים רבים מדובר ברבי משה שפירא מסלאוויטא (בנו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ), אשר מסיבות שונות הסתתר אז תחת השם “הבער’לעך”. (סטפנסקי לחסידות 404).
בהסכמת ר' אשר צבי מאוסטרהא על הסידור כתב: "מפי השמועה שמעתי שהסידור הזה ראה הנשר הגדול קדוש עליון מ"ו הבעש"ט נבג"מ וישר בעיניו".
סידור זה הינו מבוקש ביותר, באשר הוא מכיל ביאורים וכוונות התפילה ודינים והנהגות על דרך הקבלה. רבים מענקי החסידות קבעו בסידור זה את תפילתם ולא מש מעל שולחנם, ביניהם: המגיד מקוז'ניץ, המגיד רבי מרדכי מטשרנוביל, ה"ערבי נחל", רבי אברהם מטשכנוב. חלקם אף כתבו הגהות בגליונות הסידור.
המקובל רבי יעקב קאפיל ממעזריטש הוא גם מחברו של ספר הקבלה "שערי גן עדן" (קוריץ, תקס"ג). בשער ספרו "שערי גן עדן" נכתב "כפי אשר נשמע מפי דובר צדק ואמת, שבהיות... הבעש"ט ז"ל בקהילות קודש הנ"ל הובאו לפניו... סידור התפלה אשר חיבר, וקרא בהם פה הקדוש הנ"ל שתים ושלש דלתות, וחיבקם ונישקם, ולקח דברי קודש הנ"ל וישם מראשותיו... ונענע בראשו אשרי העם שלו ככה...". חכמי מעזריטש כותבים שם בהסכמתם: "כולם יודעים שהכתבים של המחבר הנ"ל היה למראה עיניו של הבעש"ט זללה"ה, ועצר כח לדבק בזרועותיו הכתבים של המחבר...". רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב שם בהסכמתו על המחבר: "וכבר נודע ביהודא ובישראל גדול שמו, שהיה מקובל נאמן, ושכל דבריו נאמרו ברוח הקודש".
ספרי רבי יעקב קאפיל הם ליקוט עיבוד ועריכה מחדש של כתבי הרמ"ק, רבי חיים ויטאל, ורבי ישראל סרוג, בתוספת חידושיו שלו.
המקובל הרב רבי יעקב קאפיל ליפשיץ בן רבי משה ליפשיץ נכדו של הגאון רבי אברהם ליפשיץ בעל מח"ס 'זרע אברהם' עה"ת, רבי יעקב חי והתגורר בעיר מעזריטש בשנות הת"ק, ספריו אותם הוציא הם 'שער גן עדן' וסידור 'קול יעקב', חיבוריו משמשים דרך ישרה וסלולה בעמקי מצולת החכמה עילאה מיסוד רוה"ק שהופיעה בבית מקדשו של האר"י ז"ל.
(ראה גם מאמריו של החוקר הרב יהושע מונדשיין ז"ל ב'היכל הבעש"ט' גליון כ"ה ועוד על יחס צדיקי בית זידיטשוב וברסלב לסידור רבי קאפיל).
עותק שלם. [6], קנו; קלד, קמו-קנג, קנה-קפח דף. 21 ס"מ. חלק מהדפים בצבע תכלכל. מצב טוב מאד. כתמי שימוש וזמן. 6 דפים ראשונים עם שיקום מקצועי מועט בשוליים בלבד. ממוצע שוליים בסידור ברוב הדפים 4/4.5 ס"מ! יתכן ומס' דפים בסידור הושלמו מעותק אחר. כריכת עור עתיק מהודרת.
לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, "נודעת קדושה מיוחדת", ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. כמו"כ הקפידו להדפיס אך ורק ספרי קודש ולא ספרי חול ומכ"ש שלא להדפיס ספרי השכלה וכדומה. גם העובדים היו שומרי תורה ומצוות ויראי ד'. גדולי הצדיקים והאדמורי"ם וחסידים ואנשי מעשי עיינו ולמדו רק בספרים מדפוס זה ושמרו עליהם כבבת עינם מחמת חשיבותם הרבה. כן חסידים ונגידים שרצו להעניק ספרים לרבותיהם, היו קונים עבורם מספרי סלאוויטא כסידורים, חומשים, תיקון ליל שבועות, סליחות, תהלים, וספרי השו"ע והש"ס וחלקם אף בהוצאה מיוחדת עם נייר "ריגל" ושוליים גדולים ונאים בכריכות מפוארות בהזמנה מיוחדת. מפורסם, שהחזקת ספרים מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה.
פתיחה: 10,000 $
הערכה: 20,000 – 15,000 $