Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 24:

ספר כתב יד תימן המאה התשע עשרה. "אזהרות וכתר מלכות" לרבי שלמה אבן גבירול

Start price:
$ 250
Estimated price:
$400 - $500
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
Leading bid: $250

ספר כתב יד תימן המאה התשע עשרה, כתיבה תימנית. הקובץ כולל "רשות לאזהרות" "כתר מלכות". בפתח כתב היד שורה ראשונה באותיות גדולות כתיבת סופר "נתחיל בנצר אל רחמים בס"ד" בסיום הספר קולופון עם שם הלבלר, חתימה תימנית מן הצד.
עשרים ושניים דף. נייר עבה ואיכותי. הקובץ בנוי מכמה סוגי עימוד.
כתם בחלק הימני העליון (בדפים מס'2 ומס' 6)
מידות: 25X18 ס"מ.
ספר כרוך בכריכת כורכים חדשה.
מצב טוב מאוד.
רבי שלמה בן יהודה אִבְּן גַבִּירוֹל (1021–1058[1]) היה משורר ופילוסוף בתור הזהב של יהדות ספרד.
כֶּתֶר מַלְכוּת - היא יצירה פיוטית שלה מספר גרסאות שנכתבו על ידי מספר מחברים, חלקם מימי הביניים וחלקם מאוחרים יותר. את הפיוט קוראים ביום הכיפורים. הראשון שכתב את הפיוט הוא רבי שלמה אבן גבירול, היצירה מחולקת לחלקים והיא פיוטית ופילוסופית הבאה לתאר את גודל הבורא והבריאה ואת קטנות האדם למולו.
אזהרות - כינוי לפיוט מחורז המונה את תרי"ג המצוות. בתפילת חג השבועות אומרים פיוטים אלה. שונים ורבים הם סדרי האזהרות שיסדו הראשונים והאחרונים לפי מנהג המדינות והקהילות בכל תפוצות ישראל. אזהרות ר' שלמה אבן גבירול 'א-להיך אש אוכלה' על מצוות עשה, פיוט זה נדפס במחזורי הספרדים בא"י (ויניציא 1572).
הפיוט ערוך בצורה חופשית ללא משקל.
הפיוט השני הוא על עשה ועל לא תעשה, חלק העשה פותח במילים:'שמור לבי מענה'. פיוט זה חובר כשיפור ושכלול לקודמו.