Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.
Tuesday, 26.2.19 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
The auction has ended

LOT 64:

שלושה שטרות עם כיתובים על סך דולר שחולקו לאותו אדם מידיו הק' של הרבי מלויבאוויטש זצ"ל.

Sold for: $650
Start price:
$ 600
Estimated price:
$1,000 - $1,200
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
26/02/2019 at kadmon auctions

שלושה שטרות דולרים וואשינגטונים שחולקו לחסיד חב"ד מידיו הק' של הרבי.
החסיד שקיבלם רשם כיתובים בראש כל אחד מהשטרות אחר קבלתם.
שני שטרות בחודש ניסן ושטר אחד בחודש תשרי. על כל שטר נרשמה הסיבה שבגינו ניתן.
כל השטרות ניתנו לאותו חסיד חב"ד. מצורף אישור מהמקבל.
מצב השטרות טוב מאוד. באחד השטרות נצבעה המסגרת במרקר כחול.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל. (תרס"ב - תשנ"ד) נולד בניקולייב ביום י"א ניסן לאביו רבי לוי יצחק שניאורסון אב"ד ייקטרינוסלב, חתן האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש, מילדותו ראו עליו כשרונות בלתי רגילים תפיסתו הייתה מהירה, בשנת תרפ"ט התקיימו נישואיו בווארשא, בימי הכיבוש הגרמני שהה בצרפת תחת משטר וישי משם הצליח לצאת ולהיכנס לארה"ב, שם סייע לחותנו להקים את חסידות חב"ד, לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט תש"י קיבל את עטרת ההנהגה. מאז ידעה חסידות חב"ד התעוררות בלתי רגילה, האדמו"ר טרח להביא את דבר היהדות בנקודות רבות ולכל יהודי בכל רחבי העולם. במיוחד טרח להבקיע את חומת רוסיה הקומוניסטית והוא שיגר לשם חפצי קדושה ותשמישי מצווה. שנות הנהגתו היו רצף בלתי פוסק של עשיה ללא שמץ של מנוחה כל שהיא. כמעט שאין בנמצא אישיות בעל שם שלא נפגשו איתו וקיבלו ממנו עצה או אמירה בעלת משמעות. שנות הנהגתו נמשכו שנים רבות בהם קהל חסידי חב"ד שתו בצמא את דבריו, היבול התורני שהותיר אחריו הינו עצום בכל קנה מידה, ישנם המונים את יצירותיו בכ-300 ספרים.