Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 7:

מכתב המחותנים! מכתב בכתב ידו וחתימתו של מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל רבנא "הסטייפלר" אל מחותנו מרן הגאון ...

Start price:
$ 1,500
Estimated price:
$2,500 - $3,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

מכתב המחותנים! מכתב בכתב ידו וחתימתו של מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל רבנא "הסטייפלר" אל מחותנו מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב "הגריש"א".

מכתב מיום ד' ניסן שנת תשכ"ב שכתב מרנא הסטייפלר אל מחותנו מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל 'החיים והשלום לכבוד מחותני הגאון הגדול המפורסם פאר דורינו הגרש"י שליט"א עם כל ב"ב ומשפחתו היקרים שיחיו'.
24 שורות כתובות בכתב ידו של מרנא הסטייפלר.
המכתב שלפנינו חולק על ידי הסטייפלר לשני חלקים:
החלק הראשון בין 5 שורות ברכות ואיחולים לנוכח חג הפסח הקרב ובא ובסופם חתימתו.
החלק השני (המשמעותי) נידון בסוגיות הש"ס 'נתעוררתי לעיין אי חטאת שנפסלה כגון שנרבעה וכיו"ב או שהוממה ואחר כך ילדה אי הוי על הולד דין ולד חטאת'. 18 שורות של חידושי תורה בטעם המקורי של ה'קהילות יעקב'. חידוש התורה שאותו כרך מרנא הסטייפלר במכתב הם דברים שהתהוו במחשבתו תוך כדי לימוד באותו היום, והוא בחר לשגרם אל מחותנו דרך קרבה וחביבות.
מידות המכתב: 20/15.9 ס"מ. מצב טוב מאוד.
מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי (תרנ"ט-תשמ"ה), בעל "קהלות יעקב". גיסו של מרן ה"חזון איש", ומראשי ישיבות "נובהרדוק – בית יוסף" בחו"ל ובבני ברק. כבר בהיותו בחור ישיבה נודע בכל עולם הישיבות בליטא בכינויו "דער סטייפלער" [על שם מוצאו מהעיר הורונוסטייפול שבאוקראינה], וסיפורים רבים נודעו על עוצם שקידתו, גאונותו וקדושתו.
מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל [תר"ע-תשע"ב], פוסק הדור. נולד בעיר שאוול שבליטא כבן יחיד להוריו לאחר 17 שנות נישואין. בשנת תרפ"ד עלה ארצה עם משפחתו אשר השתקעה בשכונת מאה שערים בירושלים. כיהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול, ולימים נעשה לגדול פוסקי ההלכה שבדור וכל השאלות החמורות הובאו לפתחו.

מצב טוב מאוד.