Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 9:

מכתב בכתי"ק וחתימתו של משגיח ישיבת פונביז' רבי יחזקאל לוינשטיין לידידו ורעו הרב שמואל הומינר. תשי"ח(1958)

Start price:
$ 500
Estimated price:
$800 - $1,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
Leading bid: $500

 
אוטוגרף. מכתב בכתי"ק וחתימת המשגיח המפורסם דישיבות מיר ופונביז' רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל לידידו רבי שמואל הומינר מירושלים מתאריך ה' אמור תשי"ח.
בתחילת דבריו כותב שלא יבוא בעצמו אליו לבני ברק מפני חשש ביטול תורה ואולי גם ביטול תלמוד תורה דרבים.
במכתבו הוא מבאר את ענין המידות הטבעות באדם ע"פ טבעו – שאינם הבדלה לשם ד' כי הרי זה טבעו. רק מה שאדם עומל ביגיעה זה מבדילו מכל העמים ומקרבו לד', ומבאר זאת עפ"י דברי רש"י הידוע בסוף פר' קדושים בפסוק 'ואבדיל אתכם מן העמים להיות לו" המביא מדרש אי אפשי באכילת חזיר וכו'.
בהמשך כותב בזה"ל; "אולי בידי כב' להודיע אותי, אם בידי להיות שבע רצון מכל הענינים אשר יש לנו איזה חלק בהם, יען כי דברי הוא כי כל מה שאני מקבל מעות מאיזה נותנים, הנה כוונתי הוא רוב ההוצאה הולך ע"ד חיזוק עניני מוסר, ובאמת כן הוא רצוני עיקר הוא כדי לחזק האמת, ושלא יהיה בגדר מלומדה ח"ו".
מקבל המכתב רבי שמואל הומינר מחק את שמו בעט וכן בעוד 2 מקומות מה שנכתב, כנראה לא רצה שידעו חלק ממה שנכתב אליו. –[קשה קצת לזיהוי].
גודל 23/17 ס"מ. דף שורות. 22 שורות. כתוב מצד אחד. סימני קיפול. מצב מצוין.
המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין. (תרנ”ה-תשל”ד/1895-1974). מגדולי בעלי המוסר בדורו למד בלומז'א, לאחר מכן בראדין אצל החפץ חיים, ולבסוף בישיבת המוסר המפורסמת בקלם. הוא כיהן כמשגיח בישיבות קלצק ומיר בליטא, ובהמשך בישיבת לומזא בפתח תקווה. לאחר פטירת המשגיח הנודע ממיר, ר’ ירוחם ליבוביץ, נקרא ר’ חצק’ל חזרה לישיבת מיר לשמש כמשגיח. יחד עם יתר מנהיגי הישיבה, הוא הנהיג את ישיבת מיר בתקופתה הסוערת בשנחאי. לאחר השואה, הוא נסע עם ישיבת מיר לאמריקה, אך כעבור זמן קצר חזר לארץ ישראל, שם נטל על עצמו את תפקיד המשגיח בישיבת פונוביז’ בבני ברק.
הרב שמואל הומינר. (תרע"ד, 1913 –תשל"ז, 1977). איש מוסר מהיישוב הישן, מחבר ספרים בתחום המוסר ושמירת הלשון. נולד בירושלים לרב מרדכי זאב הומינר (תרמ"ו-תש"ח). נקרא על שם אבי אביו, הרב שמואל הומינר, מבוני שכונות ירושלים שמחוץ לחומת העיר העתיקה. אביו היה מרבני ישיבת עץ חיים ואחר פטירתו יצא ספרו "מבן שמואל", המכיל חידושים בהלכה ובאגדה. למד בישיבת עץ חיים והיה מתלמידי הרב איסר זלמן מלצר. בשנת ת"ש (1940), בהיותו בן 26, הוציא לאור את ספרו הראשון "עיקרי דינים", שהוא תמצית הספר "חפץ חיים" שחיבר הרב ישראל מאיר הכהן. קיבל הסכמה לספר מרבו איסר זלמן מלצר, שכתב עליו: "הרב הגדול חריף ובקי, מצוין ביראת שמים ובמדות נעלות מורינו הרב שמואל הומינער נרו יאיר, ממצויני ישיבת עץ חיים". הספר נספח לחלק ממהדורות "חפץ חיים". התפרסם בצדקותו ובמידותיו. במיוחד טיפח את מידת הביטחון ופרסם ספרים ומאמרים שונים בנושא. הרב יחזקאל לוינשטיין כתב עליו: "עובד ד' באמת".