Auction 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
Sunday, 16.12.18 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
The auction has ended

LOT 42:

"שער יששכר". ד"ת וחסידות להרה"ק ממונקאטש זצ"ל. "מהדורה ראשונה". מונקאטש תרצ"ח.

Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
16/12/2018 at BRAND AUCTIONS

ספר "שער יששכר", פרפראות, דברי תורה ואגדה, חסידות וטעמי המנהגים למועדים וזמנים. חלק א'. חודשי ניסן - אלול. מהאדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש, המנחת אלעזר. "מהדורה ראשונה". מונקאטש. תרצ"ח(1938). בדפוס גראפיה. 2, קלד, דף.

הקדמת חתן המחבר האדמו"ר רבי ברוך רבינוביץ זצ"ל אב"ד מונקאטש - ברזיל – חולון –ובסוף ימיו בפתח תקוה [בן הרה"ק מפרצאווע]. בהקדמתו הינו מציין על צוואתו של חותנו זצ"ל להדפסת הספרים, ועל גודל צדקותו של חותנו "מו"ח הקדוש ונורא, אספקלריא המאירה, הוד תפארת ישראל, צדקתו כהררי אל..". כמו"כ מסיים בתפילה בדברים אשר נכתבו בפרוס השואה ועל השתוקקות חותנו לביאת המשיח: .."להושיע עם עני ואביון דוויום סחופים ורצוצים בגלות וזכות חותני מרן המחבר הקדוש זצ"ל יגן עלינו ועכ"י ולא ישקוט האיש כי אם כלה הדבר רצונו ומאוויו כל ימי חייו להביא לימות המשיח בביאתו בב"א".

כריכה מקורית. כריכה קדמית מנותקת, שער הספר ודף ההקדמה מנותקים. דפים לבנים ועבים. שוליים נאים, כתמים, נקבי עש בתחילת וסוף הספר. באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד.

האדמו"ר רבי חיים אליעזר שפירא ממונקאטש. תרל"ב-תרצ"ז. בן האדמו"ר בעל דרכי תשובה, גדול אדמור"י הונגריה לפני השואה, גאון מופלג בפרד"ס התורה, הרבה להסתופף בצל גדולי הצדיקים בדורו, בחיי אביו הוכתר לראב"ד מונקאטש ובשנת תרע"ד כרב העיר ואדמו"ר, לוחם קנאי ללא חת בשמירת המסורת הצרופה ללא שום שינוי. מכתביו נדפסו ספרים רבים מהם: שו"ת מנחת אלעזר – חמשה חלקים, דרכי תשובה על הלכות נדה, דרכי חיים ושלום, אגרות שפירין ועוד רבים.