Auction 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
Sunday, 16.12.18 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
The auction has ended

LOT 16:

"דברי אבי"ב" מהאדמו"ר רבי יעקב אריה מראדזמין זצ"ל. "מהדורה ראשונה". "נדיר במיוחד".

Sold for: $70
Start price:
$ 70
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
16/12/2018 at BRAND AUCTIONS

ספר "דברי אביב" חידושי תורה על מדרש רבה חלק בראשית (לא נדפס יותר), מהרה"ק רבי יעקב אריה מראדזמין זי"ע. "מהדורה ראשונה" ווארשא, תרפ"ד[1924] 2, ס"ו ד'.
נדפס מכתב יד קודשו של האדמו"ר זצ"ל ע"י נכדי האדמו"ר ע"פ הגהת הרה"ק האדמו"ר רבי לוי יצחק מלאדי נכד המחבר.
הסכמות הרב מפאבניץ ורבי יעקב מאיר בידרמן בשם מרן השפת אמת שראה את הכי"ק בחייו ורצה שידפיסוהו וכן הסכמות האדמורי"ם מסקרנוויץ, אלכסנדר וראדזין זצ"ל.

ספר נדיר מאוד! הופיע במכירה פומבית בארץ פעם אחת בלבד ב-2011.

כריכה מקורית מנותקת, נייר יבש ושביר, דפים מנותקים, מצב טוב.

רבי יעקב אריה מראדזימין [תקנ"ב – תרל"ז] מאבות החסידות בפולין, בצעירותו לפני שנסע לצדיקי החסידות שלח קוויטל לחוזה מלובלין וכשהחוזה ראה את הפתקא שלו ללא שהכירו אמר צעיר זה מוצא חן בעיני תביאו אותו אלי. בנעוריו הסתופף אצל 'החוזה מלובלין' ו'המגיד מקוזניץ' ואחר כך אצל 'היהודי הקדוש' ורבי בונים מפשיסחא. לאחר פטירת רבי יצחק מוורקא, החל לכהן כאדמו"ר בראדזימין. הוא האריך ימים ונחשב כ'זקן האדמו"רים' בדורו ובעל השפעה רבה. התפרסם כאיש קדוש ובעל מופתים ורבים נהרו לחצרו, בהם אדמו"רים נודעים ורבנים מפורסמים. מנכדיו הקרואים על שמו, האדמו"רים שליט"א מגור ומאמשינוב. [כתב יד קדשו ידוע כשמירה].