Auction 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
Sunday, 16.12.18 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
The auction has ended

LOT 11:

" תיקונים בכי"ק של המחבר". שומר אמונים". להרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל עם "תיקונים בכתי"ק". "מהדורה ראשונה". ירושלים תש"ב.

Sold for: $150
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
16/12/2018 at BRAND AUCTIONS

ספר "שומר אמונים". התחזקות בעבודת השי"ת להרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. "מהדורה ראשונה". נדפס ע"י המחבר ירושלים, תש"ב(1942). [תש"ג]. דפוס בית היתומים דיסקין. עם תיקונים על הגליון בכתי"ק המחבר. חלק א' וב' עם 2 שערים וקונטרס "אהבת הבורא". [1], ז, [1], י-לז, קכה; יא, [6]; [1], נה, לד; [1], מד, [4] דף. 8°. ‬


בתוך הספר תיקוני המחבר בכי"ק

כריכה מקורית. ללא גב הכריכה. כריכה קדמית מנותקת. נייר יבש. מצב מצוין.

הרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. תרנ"ד – תש"ז, בצעירותו למד בישיבות במונקאטש ווייצען, ושהה בחצרות אדמו"רים, בהם הרב צבי אלימלך שפירא מבלאז'וב, הרב יהוסף רוטנברג מקאסאני, הרב יהושע העשיל פריד מקאפיש והרב ישכר דב רוקח מבעלז. תקופה קצרה שהה גם אצל הרב ישראל הגר מויז'ניץ, ועל תקופה זו כתב: "דעו בני חביביי כי אני נתגדלתי בלי גידול של אב ואם, ובלי גידול של אב ומורה דרך בנערותי, וגם אחר כך לא מצאתי את שאהבה נפשי ללמדני דרך השם כאות נפשי, ואם הייתי מוצא חברייא של עובדי השם בימי בחרותי הייתי נוסע אליהם אפילו אלף פרסאות ויותר, ומחמת שלא מצאתי הייתי מוכרח לעסוק זה בעצמי, הגם לי לעצמי לא נצמח מזה טובה לעבודת השם עד עתה". ייסד את חברת "שומרי אמונים". וחבורתו הקדושה בירושלים ממשיכה עד ימינו את דרכו, בחסידויות "תולדות אהרן", "שומרי אמונים" ו"תולדות אברהם יצחק". ספריו הרבים "טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר אמונים", "מבקש אמונה" ועוד. יצאו במהדורות רבות. עבד את ה' במסירות נפש כל חייו בתעניות וביסורים. רבים הם סיפורי מופת אודותיו.