Auction 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
Sunday, 16.12.18 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
The auction has ended

LOT 7:

"רב טוב לבית ישראל". ד"ת וחסידות. מרבי יקותיאל יהודה מסיגעט זצ"ל. "מהדורה ראשונה". לעמבערג תרמ"ט.

Sold for: $80
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
16/12/2018 at BRAND AUCTIONS

ספר "רב טוב לבית ישראל". ד"ת וחסידות על התורה מהרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט זצ"ל. "מהדורה ראשונה". לעמבערג, תרמ"ט(1889). הובא לדפוס ע"י נכדו הרב משה דוד טייטלבוים אב"ד לאפאש. בדפוס ר' יעקב משולם עהרינפרייז. בסוף הספר הוספות מהמחבר על ס' "יטיב פנים". במקור 1, קפג דף. בעותק שלפנינו חסרים 2 דפים האחרונים; קפב, קפג. שבהם הופיע 2 מכתבים לרבנים יושבי על מדין אודות כשרות יין לפסח ויין נסך.

כריכה לא מקורית. שער הספר קרוע עם חסר כלשהו במסגרת. קרע במקצת בשולי הדף הראשון. חתך במקצת ב– 2 דפים. נייר יבש. באופן כללי מצב מצוין.

הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זצ"ל מסיגעט. מכונה ה"ייטב לב" על שם ספרו. נכד ה"ישמח משה" מאיהל. חתנו של רבי משה דוד אשכנזי, מטולטשווא. בשנת ה'תקצ"ג, נתקבל לאב"ד סטרופקוב שבהונגריה ונשא במשרה עד שנת ה'תר"א. לאחר פטירת סבו ה"ישמח משה" בשנת ה'תר"א, נקרא למלא את מקומו באוהלי. כיהן בגורליץ. בשנת ה'תרי"ח הוזמן לכהן פאר בעיר סיגעט וע"ש נתפרסם. מגדולי גאוני הדור. ומגדולי הצדיקים בדורו שדברו נשמעת בכל מקום. רבבות חסידים הסתופפו בצילו. חיבר; 'ייטב לב', ייטב פנים', שו"ת 'אבני צדק' ועוד. נפטר בשנת תרמ"ג.