תאריך אחרון להציע הצעות - בית ברשפון מכונסת נכסים
19.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות חכירה מהוונות בבית מגורים צמוד קרקע בן שתי קומות מעל קומת מרתף, בשטח 388. 2 מ"ר על מגרש בשטח 491 מ"ר, ברח' הצבעוני 12 מושב רשפון, גוש 8921 חלקה 8 מגרש 76

1. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד, ולא על הח"מ. אין לראות במידע המפורט בהזמנה זו כאסמכתא כלשהי, ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.  

2. ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן: יום שישי 06/12/2019 בין השעות 13:00-14:30; יום חמישי 12/12/2019 בין השעות 15:00 – 16:30.  

3. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב לסלונים – אגמי, משרד עורכי דין, רח' התע"ש 2- כפ"ס, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת עו"ד תמי סלונים, לא יאוחר מיום חמישי 19/12/2019 

טופס ההצעה ניתן להורדה (לינק להורדה)

4. הח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ותהא רשאית לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות, וכן לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שקול דעתה הבלעדי.

5. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום במשרד כונסת הנכסים על הסכם מכר שנוסח ע"י כונסת הנכסים, וזאת מיד עם הכרזתו כאמור כזוכה. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים.

6. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא, יחולט השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית שהפקיד כפיצוי מוסכם.

7. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יישא בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות בנכס.

8. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.  

9. לא ישולמו דמי תיווך.

10. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל.

11. לקבלת פרטים ניתן לפנות למשרדנו.


 


בית מגורים צמוד קרקע, מושב רשפון, סמטת הצבעוני 12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע
ישוב מושב רשפון
כתובת סמטת הצבעוני 12
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 19.12.19
גוש 8921
חלקה 8
תת חלקה 76
הערות שטח המגרש: 491 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא