סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 30:

משנה תורה חלקים ג' ד' תרכ"ב 1862 :בערלין-חתימות בעלים והקדשה.

Sold for: $25
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

 משנה תורה : הוא היד החזקה להנשר הגדול משה בר מיימון ; עם השגה הראב"ד ; ופירושי הרב המגיד משנה הכסף משנה להגאון יוסף קאו, הרב בעל מגדל עוז, והגהות מיימוניות ופירושי הרב עובדיה והרב מהר"ל בן חביב על הלכות קדוש החדש גם הלחם משנה להגאון אברהם די בוטן ומשנה למלך להגאון יהודא רוזאניס וספר קובץ על יד החזקה מהרב נחום טריביטש .
שנה: ת'ב'ר'ך' תרכ"ב 1862 : בערלין : דפוס י. זיטטענפעלד
רישום מעניין בדף הפרוזץ : ספרי הרמב"ם הללו נתונים המה לי ממחותני היקר הרבני הנגיד והחסיד והמפורסם לשם ולתהלה כש"ת כמוהר"ר שאול זאב אפפנהיים מק"ק קאליש ממני המל"ח משה יהודה פערקאל.
חותמת בעלים נוספת מעניינת "נפתלי הירץ שפיגעלאנד".
מצב טוב,כריכת עור עם שדרה פגועה.
מספרי ישראל אשר בפולין שנצלו מן ההשמדה בשנות הכליון ת"ש-תש"ה (הספריה המרכזית בורשה שע"י הועד המרכזי ליהודי פולין ועד הקהלות הקדושות בפולין תש"ח-1947.