סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 23:

מסכת ברכות שושן בצלאל-הקדשת המחבר להרב הגדול כמוהר"ר איסר זלמן מלצר זצ"ל

Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

מסכת ברכות מן תלמוד ירושלמי עם פירוש החדש שושן בצלאל מאתי זעירא מן חבריא בצלאל בלא"א יהושע העשיל הר שושן נדפס בירושלם בדפוס בית יתומים דיסקין בשנת תרח"צ.

הסכמת הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג 

הקדשת המחבר להרב הגדול כמוהר"ר איסר זלמן מלצר זצ"ל