סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 18:

שו"ת שאגת אריה תר"ן-חתימת בעלים וכתב יד בדף השער.

Start price:
$ 25
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

 ספר שאגת אריה תר"ן  : [שאלות ותשובות]  אשר חבר מרנא ורבנא אריה ליב בהגאון מהו' אשר אב"ד בק"ק מיץ ; נוסף במו לוח הסימנים ומפתחות הש"ס והוספנו שתי שו"ת מרבינו המחבר.
מחבר: אריה ליב בן אשר, ממץ, 1695-1785 , ווארשא : Типо-Литографіи Г. Ю. Рундо  
הערות: בשער: תר"ן. דפוס סטריאוטיפי של הוצאת ווארשא משנה זו.  
תיאור: קג ד' ; 32 ס"מ..

וכרוך עמו  ספר חקרי לב : חדושי מס' שבועות ונימוקים על איזה מסכתות בפלפול
הכינו  הרה"ג ראל"ץ מוה"ר רפאל יוסף חזן ... בן חיים, 1741-1820  
תרל"ה: ירושלם : צבי הירש הכהן ושותפיו 
  תיאור: , 2 ד' ; 2..עח' דפים ; 32 ס"מ.. חסרים דף שער עד דף ו',  ו-2 דפים בסוף.

חתימת בעלים וכתב יד של הרב דוד טעביל ב"ר אלחנן מדיינאווסקי