מגרשים בשדרות מכונסת נכסים
26.3.23

1. מוזמנות הצעות לרכישת זכויות החכירה ב-2 מגרשים,

עליהם בנויים נכסים שאינם ראויים למגורים, כמפורט:

מגרש בשטח 394 מ"ר עליו בנוי בית צמוד קרקע
(שאינו ראוי למגורים) בשטח רשום של 100 מ"ר,
ברחוב יוספטל 53 פינת רחוב מבצע סיני בשדרות (ידוע גם כיוספטל 24),  
הידוע גם כגוש 1897 חלקה 66/1.
זכויות החכירה רשומות ברמ"י ובלשכת רישום המקרקעין באר שבע.
2. ניתן להגיש הצעות לשני הנכסים ו/או רק לאחד מהם.
3. הנכסים יימכרו במצבם הפיסי, תכנוני ומשפטי הנוכחי (AS IS),
ובאחריות המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו את הנכסים
מכל בחינה שהיא, לרבות מצבם הפיסי, התכנוני והמשפטי, זכויות בניה,
מצב הרישוי, אפשרויות הניצול שלו, חיוב במסים, אגרות, היטלים
וכל הוצאות אשר יחולו בקשר אליו וכן כל התנאים
והמגבלות החלים על הנכסים ו/או זכויות בניה ואחרות הקשורות אליהם,
בכל גוף ו/או רשות רלבנטיים,
והאחריות לכך מוטלת על המציע בלבד, ואין הח"מ אחראית לטיב
ומצב הנכסים וללא כל אפשרות לקבלת שיפוי
מאת כונסת הנכסים/או מי מטעמה
ו/או מכל צד שלישי כלשהו הקשור עם כונסת הנכסים.
מלוא המידע והמסמכים שניתנים על ידי כונסת המכסים
לא יהוו בסיס למצג כלשהו מטעמה.
המידע המובא כאן או בכל מסמך אחר שיועבר לקונה
איננו מהווה תחליף
לבדיקות עצמאיות שעל המציע לבצע בכוחות עצמו
ועל אחריותו הבלעדית. אין במסמכים הנמסרים לעיון המציעים
בבחינת מידע/מצג הנעשה ע"י כונסת הנכסים ו/או השמאי מטעמה
ואין באינפורמציה הגלומה בהם כדי להקים למציע כל עילה כנגדם.
מסמכים אלו נמסרים לצרכי נוחות בלבד וההסתמכות עליהם הינה
על אחריותו של המציע בלבד.
4. הצעות ניתן להגיש בכתב למשרדה של כונסת הנכסים
עד ליום 26/3/23 שעה 13:00 ע"ג טופס הצעה,
בצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ או ערבות בנקאית אוטונומית
ובלתי מותנית, על סך 10% מגובה ההצעה,
שתוקפה לשלושה חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעה
וניתנת להארכה לשלושה חודשים נוספים לפי דרישת הח"מ.
הערבות או השיק הבנקאי יחולטו על-ידי הח"מ כפיצוי מוסכם
ומוערך מראש אם המציע יזכה ויחזור בו מהצעתו
ו/או אם הצעת המציע תתקבל
והמציע לא יקיים את ההתחייבויות הכלולות בהצעתו
במלואן ובמועדן. המחאות ו/או ערבויות המציעים שהצעתם
לא תתקבל יושבו למציעים ללא הצמדה ו/או ריבית.
5. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים.
אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,
והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או חלקם ו/או אחרים
ו/או לבטל ההתמחרות, לערוך התמחרות חוזרת בין המציעים
או חלק מהם ו/או עם אחרים ו/או עם בעלי הנכס
ו/או לבקש הצעות נוספות בכל דרך שהיא
ו/או לבטל הזמנה זו ו/או להאריך המועד לקבלת הזמנות,
והכל בדרך שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
לא ישולמו דמי תיווך.
6. התמחרות תערך בזום ביום 27/3/23 שעה 12:00.
7. הזוכה יחתום על הסכם לרכישת הנכס/ים,
בהתאם לנוסח אשר מצוי במשרדי הח"מ.
עסקת המכר כפופה לאישור בית משפט לענייני משפחה במחוז ת"א
וכן לבית משפט בהליך פש"ר.
8. ביקור בנכסים יתקיים בימים הבאים בתאום מראש:
בתאריך: 14/3/23 בשעה 11:00
בתאריך: 21/3/23 בשעה 11:00

פרטים נוספים ניתן לפנות
- עו"ד מיכל שהרבני בר-און
רחוב הרא"ה 6 רמת גן
טל: 03-6727072
בדוא"ל : 123michal@gmail.com
או בהודעת וואטסאפ בלבד לנייד 0524701716

למידע נוסף

מגרש א, שדרות, רחוב יוספטל 53 פינת רחוב מבצע סיני

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש א
ישוב שדרות
כתובת רחוב יוספטל 53 פינת רחוב מבצע סיני
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 26.3.23, 13:00
גוש 1897
חלקה 66/1
גודל 394 מ"ר
הערות מגרש עליו בנוי בית צמוד קרקע
(שאינו ראוי למגורים)
בשטח רשום של 100 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא