Auction 3
Nov 5, 2017 (Your local time)
Israel

The auction has ended

LOT 47:

פרי הארץ - רבי מנחם מענדל מוויטבסק - חותמת רבי יעקב גזונדהייט רבה של ורשה.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 40
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

פרי הארץ, פירושים על התורה, מאת רבי מנחם מענדל מוויטבסק. ורשא. ללא שנת דפוס (אולי תרל"ט).

רבי מנחם מנדל מוויטבסק [ת"ץ 1730 - תקמ"ח 1788] היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש, בשנת תקל"ז עלה לארץ ישראל בראש עליית החסידים שמנתה כשלוש מאות איש, והתגורר בטבריה. לספר נוספו דברי תורה מרבי אברהם בנו של המגיד ממזריטש, וכן מכתבים שכתב המחבר בעת שהתגורר בארץ ישראל ושלחם ליהודי רוסיה.

הרב יעקב גזונדהייט (תקע"ו - תרל"ח) רבה של ורשה. מחבר ספר "תפארת יעקב" על מסכתות גיטין וחולין, ועל יורה דעה אבן העזר וחושן משפט.

מצב טוב, ללא כריכה, דפים אחרונים מנותקים-מנותקים חלקית.


catalog
  Previous item
Next item