Auction 3
Nov 5, 2017 (Your local time)
Israel

The auction has ended

LOT 32:

פאר הלכה - זאלקווא תצ"ח - חתימת רבי אריה לייבש בוליחובר, בעל שם אריה וערוגות הבושם - נדיר!

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

ספר פאר הלכה, פלפולים בסוגית ר׳ חנינא סגן הכהנים, וחדושים על הירושלמי. מאת הרב פרץ אויערבך. זולקווא תצ"ח [1738]. מהדורה יחידה.

בתחילת הספר חתימת יד קודשו של רבי אריה ליבוש בוליחובר מזסלב (תקס"א - תרמ"א) מרבני פולין ומגדולי משיבי דורו, 'גאון זמנינו' (לשון הרב חיים נתן דעמביצר בכלילת יופי ח"ב עמ' ס"ט) מחבר הספרים שם אריה, ערוגות הבשם ועוד, היה בקשר עם רבי יוסף שאול הלוי נתנזון בעל שואל ומשיב (עי' בהסכמתו לספר ערוגות הבושם). וחתימת בעלות עתיקה נוספת. 

מצב גרוע, חסר שער, נקבי עש.


catalog
  Previous item
Next item