Auction 2
Aug 6, 2017 (your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 8:

דפי חידושי תורה בקבלה מאת המקובלים הרב יהודה זאב ליבוביץ והרב יוסף וינשטוק - בכתב יד והדפסה

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $110
Start price:
$ 25
Auction house commission: 20%
VAT: 17% On commission only

דפי חידושי תורה בקבלה מאת המקובלים הרב יהודה זאב ליבוביץ והרב יוסף וינשטוק - בכתב יד והדפסה

3 דפים מודפסים במכונה ומודבקים, עם חידושי תורה בקבלה בעניין התפילין מאת המקובל הרב יוסף וינשטוק, ודף אחד הערות על הנ"ל בכתב ידו של המקובל הרב יהודה זאב ליבוביץ, בין הדברים מביא בשם האדמו"ר מאשלג בעל ה"סולם". עם חתימת ידו וחותמת. תשכ"ז.

הרב יהודה זאב ליבוביץ (תרפ"ב-תש"ע) תלמיד "בעל הסולם" ומצדיקי הדור הנסתרים, נולד בעיירה סאטמר, למד אצל האדמו"ר רבי יואל מסאטמר ואצל רבי יהודה רוזנר אב"ד סעקעלהיד בעל "אמרי יהודה". בימי השואה איבד את משפחתו באושוויץ ולאחר השחרור עלה ארצה והתיישב בתל אביב, שם התגורר לבדו בחדר בודד, ובעצת החזו"א עבד בלילות בסלילת כבישים. בארץ הצטרף לחבורת המקובלים תלמידי האדמו"ר רבי יהודה ליב אשלג "בעל הסולם", רבי יהודה צבי ברנדויין, רבי משה יאיר וינשטוק ורבי יוסף וינשטוק. בניגוד אליהם, נותר אלמוני במשך שנים רבות, עמד בקשרים הדוקים עם האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלז, האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג [הביא מדבריו בספריו] ועוד. אלה העריכוהו מאד והיו שהחשיבוהו כאחד מל"ו הצדיקים הנסתרים. בזקנותו עבר להתגורר בעיר בני ברק, בין המקורבים שנהגו לבקרו וללמוד אצלו אז היו הרב וואזנר והרב מרדכי גרוס. סיפורי מופתים מופלאים מסופרים אודותיו. היה גאון מופלא בתורה, בנגלה ובנסתר, ומכּתביו נדפסו הספרים: "קול יהודה בעל הכתבים", "וזאת ליהודה", "יזל מים מדליו", ועוד.

הרב יוסף וינשטוק (?-תשל"ו)  מגדולי המקובלים בדור הקודם, חיבר ספרים בקבלה. מגדולי תלמידיו של 'בעל הסולם', הרב יהודה ליב הלוי אשלג זצ"ל, נמנה עם חבורת המקובלים שעמה נמנה גם רבי משה יאיר וינשטוק.

מצב טוב.catalog
  Previous item
Next item