Auction 2
Aug 6, 2017 (Your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 48:

שהם מנחם - הקדשת המחבר

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags: Books

חדושים וביאורים בהרבה פרשיות התורה, ומאמרי חז"ל, ופסוקי תנ"ך, ופירוש יקר על איזה תפלות, ומבאר ברעיון נשגב כונת התפילין ופסוקים המרמזים על הגאולה העתידה.

מאת הרב יצחק יעקב טיקטינסקי. בתחילת הספר הקדשה ארוכה ונאה בכתב ידו של המחבר. ניו יורק תרע"ו.

מצב טוב, דפים אחרונים פגומים בצידם ללא פגיעה בטקסט, הקדשת המחבר חתוכה עם חסר בטקסט.


catalog
  Previous item
Next item