Auction 2
Aug 6, 2017 (Your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 45:

מגלת פורעניות - זכרונות השואה בפינסק - הקדשת המחבר

Sold for: $20
Start price:
$ 20
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מגלת פורעניות, זכרונות על מאורעות פינסק וחבל פוליסיה בשנות המלחמה העולמית. מאת אברהם אשר פינשטין. תל אביב תרפ"ט [1929]. דפוס הארץ. בשער הספר הקדשת המחבר למרדכי ליפסון [עורך העיתונים "בוסתנאי", "דואר היום", ו"הצופה"].

מצב טוב מאוד, ללא כריכה, דפים ראשונים מנותקים חלקים, ויש בהם נקב עש.