Auction 2
Aug 6, 2017 (Your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 40:

מכתב גלויה מאת הרב אברהם חפוטא

Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מכתב גלויה בכתב ידו וחתימתו של הרב אברהם חפוטא אל רבי יחיאל אברהם זילבר בנו של רבי בנימין "הצדיק". תשכ"ד.

הרב אברהם חפוטא, ראש ישיבת הרמב"ם בתל אביב, וראש כולל "מדרש רמב"ם" בפתח תקווה. תלמיד ישיבת מיר בארצות הברית. בכניסתו לישיבה נבחן על חמישים דפי גמרא מילה במילה, ושם קיבל את הכינוי העילוי ממרקש. הוסמך לרבנות על ידי הרב עזרא עטייה. 

מצב טוב, כתמים, כתמי מים עם פגיעה בטקסט.