Auction 2
Aug 6, 2017 (Your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 39:

דף חידושי תורה בכתב ידו של רבי שלמה נתן נטע קוטלר זצוק"ל - עם חתימתו

Start price:
$ 80
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

דף חידושי תורה על השולחן ערוך בכתב ידו של רבי שלמה נתן נטע קוטלר זצ"ל וחתימתו. הדף נתלש מספר, יחד עם זה הדף הראשון של הספר עליו חתימת בעלות שלו -  "מספרי שלמה נתן קוטלר, החופ"ק אוזווענט, פלח[ך] קאוונא, מחוז שאוועל".

רבי שלמה נתן נטע קוטלר (תרכ"ו, 1865 - תש"ה, 1945) רב בקהילות יהודיות בליטא ובארצות הברית. בגיל 21(!) התמנה לכהן כר"מ בישיבת לומז'ה. אחר כך שימש במשך שנים כר"מ בישיבת סלובודקה, ובישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק, ושימש כרב ור"מ בעיר בירז'. הרב אליעזר גורדון רבה וראש ישיבת טלז אמר עליו שהוא "הקצות החושן של דורנו". במשך חמישים שנה שימש ברבנות בערים שונות.

מצב: פגום.