Auction 2
Aug 6, 2017 (Your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 4:

טופס בקשת הלוואה עם חתימות הרב יצחק שיינר והרב אשר ליכטשיין.

Start price:
$ 10
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

טופס בקשת הלוואה מגמ"ח "אוצר החסד קרן שמואל", עם חתימות ערבים, ראשי ישיבת קמניץ ירושלם, הרב יצחק שיינר והרב אשר ליכטשיין.

הרב יצחק שיינר ראש ישיבת קמניץ בירושלים וחבר מועצת גדולי התורה. מתלמידיו של הרב שלמה היימן. לאחר פטירת חותנו הרב משה ברנשטיין שהיה ראש ישיבת קמניץ בירושלים, עמד הרב שיינר עם גיסו הרב אשר ליכטשטיין בראשות הישיבה.

מצב טוב מאוד.