סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 6:

ספר שאלות ותשובות תורת חסד חלקים א' ב'-חותמת הרב חיים יהודה לייב אוירבך-מהדורה יחידה-

Start price:
$ 100
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

 ספר שאלות ותשובות תורת חסד חלקים א' ב'  תרמ"ג-(תרס"ט) : והוא שאלות ותשובות על השלחן ערוך  וגם קצת ביאורי סוגיות ושיטות  שניאור זלמן בהרב מוהר"ר שלמה [פרדקין] .1830-1902  : ווארשא : דפוס י' גאלדמאן    
הערות : חלק [א]: על חלק אורח חיים. תרמ"ג. 316 עמודים.  
חלק ב: על חלק אבן העזר. (הקדמה תרס"ט). קיז' דפים, 5 דפים לא ממוספרים.
 חלק ב' נדפס בירושלם.
תיאור: 2 כר' (חלק [א]-ב) ; 33 ס"מ.. 

המחבר שניאור זלמן בהרב מוהר"ר שלמה [פרדקין] .1830-1902 היה מגדולי תלמידי האדמו"ר מליובאוויטש בעל ה'צמח צדק'. בצעירותו כיהן כרבה של הקהילה החסידית בדווינסק, אחר כך היה רבה של לובלין במשך 28 שנים. עלה לירושלים בשנת תרנ"ב [1892] והיה ראש בית הדין 'חסידים' בירושלים עד פטירתו ביום ד' סיון תרס"ב [1902]. הוא חיבר והדפיס ספרים נוספים בירושלים, אולם ספרו היחיד שהודפס בחו"ל הוא הספר שלפנינו. ראה אודותיו: אנציקלופדיה לחסידות.
בסיום הספר, לפני המפתחות כותב המחבר כי מחוסר אמצעים כספיים לא סיים להדפיס את ספרו. ואכן כעבור 27 שנה, לאחר פטירתו נדפס חלק נוסף של התשובות.
חתימות בעלים ב 2 הכרכים.
חותמת הרב חיים יהודה לייב אוירבך, תרמ"ז - תשי"ד, רב ומקובל בירושלים, אביו של הגאון ר' שלמה זלמן אוירבך, ודור שביעי לרבי יעקב יוסף מפולנאה, תלמידו של הבעש"ט, הוסמך לרבנות על ידי הרב חיים ברלין בגיל 18, בשנת תרס"ו ייסד את ישיבת המקובלים שער השמים, למרות שבשעת הקמתה היה בן פחות מעשרים.
חותמת הרב "מנחם מענדיל הלוי וואללמאן" מוויערישאוו (נכד הרב מקוטנא).